Kuɗol an miijo an, 25/3/20

Actualité

Fii ɗayni :
Ko ɗaynidugol (hodugol, hippagol) yimɓe teemedere (100) e saa’i gooto ɓuri welude fii,
diini wallugol neɗɗo gooto haa o hooloo himo ɗayneede.
Ko ɗaynitagol kadi ɓuri welude fii, diini ɗaynugol goɗɗo goo.
Si mi lanndaama yo mi lintu inɗe jannguɓe diina
wonuɓe gollannde ɓen laamu Gine ngun,
mi tawnay Ustaaj Aly Jamal Bannguraa, sabu piiji ɗiɗi pet :
1. Fii himo ɓuri lan janngude fota, hay men eɓɓondiraa e ganndal.
2. Fii ko kanko halfinaa laamagol muraaɗi yowondirɗi e diinaaji
ɗi jamaa Gine on humii ɗin e muuɗun.
E miijo an, janngugol defte buy hunnjoo maandina maanditoo,
ɗun no walla fota, ñannde ontigi jooɗii yeeso cernooɓe makko ɓen
fii ndartugol ko o jannanoo kon, ɓe seeditanoo mo ɗun.
Kono, suusugol rewtagol ko jannanoo kon miijitoo fewna,
janngana hoore mu’un kadi ɓeyda, pellet, ɗun kadi no walla jom mu’un fota,
tentinii ñannde o joɗɗinaa yeeso jamaa fii ardagol ɓe.
Ñannde mi nanunoo Ustaaj Bannguraa no yamira jamaa on,
juulugol darɗe ɗiɗi itta sadaka fanngadammaa, fii daɗugol ñaw koronaa,
o hattani ɓe ɗon kadi, o ɓeydanaali ɓe hay wi’ugol ɓe : « sooɗoree odisawel »
nden ñannde mi ŋalɗuno fota.

Ko haanunoo ko yo Ustaaj Bannguraa yamir ɓee :
« Juulee ñanndewoo ñannde, wi’on :
ko An yo Alla Wawɗo Mo ronkataa,
Marɗo ko lannataa, Walloowo Mo haaɓataa,
Okkoowo Mo ninsataa, Okku men ganndal e ñeeñal
ko men dartora nguu ñaw e nga’al baasal, men hisa men foola,
men walla kawte amen ɗen, wano Okkirɗaa non ɓee Sinuwaaɓe
ganndal e ñeeñal, ɓe dartii nguu ñaw ɓe fooli,
ɓe yalti kadi fii wallitagol aduna luttuɗo on. »

Ko onon yo Cernooɓe tedduɓe, tutee ka hakkilaaji almuɓɓe mooɗon ɓen,
wonndema, ganndal ngal e ñeeñal ngal, ko dokkal Alla
fotayngal ter hakkunde gomɗinɗo e ngeddo,
ko ɓurɗo wakkilaade ɗaɓɓugol ngal woo ɓurata heɓude ngal,
o yurminira ngal heddiiɓe ɓen maaɗun o lettiraɓe ngal.

Sanusii Jallo Boowoy.