Faade e TABITAL PULAAKU BURKINA

Actualité

On calminaama jaambareeɓe pulaaku on njettaama.
Darnde mon yi’aama on njaaraama.
Garol jaango newaaki mi wemmbaama.
Njaafoɗon sanne paamon on toraama.
Rafi taweede naawiikam mi mettaama.
Ko Alla hiiti waɗi fu na wooɗi yarraama.
So ɓanndu am waray ɓernde am e mooɗon tawdaama.
Alla moƳƳin njoonnde mon barkina rookaama.
Hokka’on potal ɗaɓɓaama.
Goomu keso joƳƳine e jam hawraama.

Paamee pulaaku hannden e keeŋa nan’ndaali.
Keeŋa wo jam e seyo yaha wara sattaali.
Hannde yooyo e warahoore heewi famɗaali.
Masiibaaji keewi limoore faygooto accaali.
Kawrital mon puɗɗiree du’aaw toriiɗo Alla mursaali.
Tinnee ardinee gollooɓe laaɓuɓe ɓe janba annaali.
Yiɓɓe suudu baaba ɓe cuusal muɓɓen famɗaali.
Yarriiɓe e waawɓe golle ɓe cultaali.
Hannden wanaa nyaaƳo pulaaku wuuraali.
Baddi fulɓe kalahali rimɓe potee luural ŋarɗaali.
Jokolɓe kuyam surbaaɓe ŋari ndewree kaɓi mbooɗaali.
Mawɓe diina e finatawaaɓe teddinee yeebaadeɓe na ɗaayi welaali.
Amadou SIDIBE a golle goonga a suuɗaali.
Gaɗaaɓe maaɗa ngaɗii ko mbaawi aadi luttaali.

On njaaraama, on njettaama tampiri mon majjaali.

Giɗo Suudu buuba
mo berndem yaaliri kawrital de terɗem mbiirni.
Dr DICKO Hamadoum

Waga, Asay 08\08\2020