Tiliya leydi Niger, yimɓe 60 maayi hen nyande 21 Mbooy 2021

Actualité

Sahel to leydi Nijer
He wuro Tiliya(Tilia)
Njanngu boŋgu waɗii ton keeña 21 Mbooy hitnd 2021,
Bonannda mum mawnii sanne ko fotti yimɓe 60 maayi heen, maayɓe ɓe fuu ko siwili’en.

Ɗum tawii ñannde Aaɓnde 15 Mbooy,
Siwili’en 58 mbaranooma ton,

Keeña(haŋki) katin 21 Mbooy hitnd 2021 wuro Tilia heede hirnaange lesdi Nijer hippaama e juuɗe jahadiŋkooɓe famɗi fuu 60 maayi heen.

E nder yontere wootere fedde jahadiŋkoore (l’Etat islamique au Grand Sahara ) nde Walid Saharawi warii yimɓe 161(koniŋkooɓe Mali 33) kañe e siwili’en leydi Nijer 128.

Bpulaar