Faransi: Suudu ñaawooru Paris hollii wonnde Vincent Bollore no haanaa ñaaweede

Actualité

Suudu ñaawooru Paris hollii wonnde Vincent Bollore no haanaa ñaaweede. E bi’ol mayru ko sabu no o henndori non poor on Lome / Togo woni reewaali saryiya. Vincent Bollore no tuumaa gollirii ngeenaari bonndi ngam wallugol Foor Ñaasingbe henndagol laamu ngun Togo. O waɗii kadi wano ɗen bone Gine. Gine ,faggorde jawdi wi’eteende ZETMA wollitino e dow makko. Koɗo men hannde ko Buubakaar Akummba JALLO, jayndeyankeejo tefoowo, tawaanooɗo e mojobere ITIE-GUINE. Himo jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.

RFI fulfulde