Humpito ko faati e mooɓondiral Tabital pulaaku Mali

Actualité Pulaaku

( Annoncé de 2eme congrè de tabital pulaaku Mali 🇲🇱)
TABITAL PULAAKU Mali holltii wi’ide mooɓondiral maɓɓe ɗiɗaɓal ina waɗa ñannde 14/ 15 colte(février) htnd 2020
E nder ɗum tabital pulaaku noddi denndaangal terɗe pulaaku Mali yo tawtore e ngal mooɓondiral to saare Bamako Laamorgo lesdi Mali
Nokku wiyteeɗo ( palais de sport) hamdallay aci 2000,
Tabital pulaaku Mali no waɗi noddangu fewde e kala yiɗɓe pulaaku e finaa-tawa Pulaaku. yo tawtore e ngal mooɓondiral,
Golle ɗe ina puɗa
Fewnɗo 09:00
On njaaraama e faamuya moƴƴo.
Iwdi KO ORTM