Haaha’ Tiiɗno Sabiro haa`haa Tiiɗno Sabiro,

Actualité

Haahah` yaa Alla yaa Alla!

Ɗuum ko konnguɗi Jaltat’nooɗi e Hunduka Sagata Pullo mo Koniŋkooɓe Mali Njaggi kaɓɓi gite mum haa ɓiici nduttii piili pilkol ngol e Daande mum turi geennol mum tiigi haa muusi,

Caggal ɗuum koniŋke o acci’ɗum woni e laaɓndaade ɗum, oon jaabi haa laabi,

Ko ɗoon vido o gasiri

Ko oon Ñalawma’tan njiymi Sukaaɓe Fulɓe ina njaggirnoon Dossaŋke, laaɓndii ɗum haa ɓooyi, ɓe tacci Daande mum no Daaba nih.

Mali Leydi ndii ina muusi😭😭

Bpulaar