Taweede leydi Mali nena fasa! Mbele ɗum uurii?

Actualité

Ko laamu IBk liɓaa e jooni ko lebbi 10, caggal kawre nder nderiije e fawaade e no wallidiiɓe Mali njiɗir-noo, ɓe cuɓii-ma Bah Ndaw yoo ardo laamu hakkundeewu nguu ɗoon e lebbi 18 woni daawal ngal ɓe nanondir-noo, Bah Ndaw suɓii-ma MWaan ardinii-ɗum jaagorɗe Mali, MW ɓe halfini jaagorɗe ɗee ɓe ngonaa jom en hummpito e ardaade jaagoɗe. Nde wonnoo ko mooɓondiral pelle e lanndaaji e goomooji woni M5 ndenndi ɓitti ibk haa woni sabaabu o ittaa e laamu. Taweede ngal mooɓondiral M5 won hen jannfiiɓe njanti e laamu nguu, won kadi hen ɓe njaɓaani yantude e laamu nguu, ko e ɗum ɓe njokki ñiŋondirde haa nde nji’ɗen gardo jaagorɗe Mali MW yoppi golle ñande 14 Duujal hit 2021 ndee, ñande mum kadi Bah Ndaw hesɗitini hoolaare mum e dow makko, kadi hollii wi’de maa ɓe mbaaw waɗde suɓngo gardo leydi ndiI hawroya e daawal nonondirangal ngal.

Taweede ɓe ngollii lebbi 8 alaa fuf ko ɓe kolli ɓiɓɓe malinaaɓe ko ene ɗaminoo maa ɓe mbaaw waɗde e lebbi 10 keddii-ɗi e daawal maɓɓe ngal, e taweede kala kalfinteeɗo jaagorgal Mali jom mum ine hokkee miliyoŋaaji 30 haa waawa sorgoraade hoore mum, e taweede laamu hakkundeewu heewani tawreede ngalu, e taweede yimɓe M5 ɓe njahdaano e laamu nguu ɓee ene ɗaminii maa keɓ jaagorɗe, taweede eɓe ɓuri yiɗde yoo lomto Sarɗiyaŋkooɓe Mali ɓee (CNT conseil national de transition) itte, haa heewɓe keƴnee ɗoon, e taweede pelle winndereyaŋkooje ɗee fuf ene keɗii e laamu Mali nguu no anniyii yuɓɓinirde suɓngooji ɗii, e taweede ñande fuf lesdi ndii ene ɓeydii iwde e juutɗe laamu nguu, e taweede kadi ɗo Mali yahretee hannde ɗoo ene ndaara wayde no tuuba Kaahaango nih: Henndu seeka baŋge, Kaahaango seeka baŋge, tuundi e tenɗi ceeka baŋge, Kaahaango hillaaka, kono koreeji mum ene kersiri-ɗum” e taweede konuŋkooɓe dowrowɓe Mali ɓee e Keewal mum en ngontii dawriyaŋkooɓe e ardiiɓe jaagorɗe e goomuuji ɗiɓe ngalanaa hummpito, ɓe njejjitii ko malinaaɓe ɓuri yiɗde hannde ndee ko Ndeenaaka
E taweede dawriyaŋkooɓe Mali ene kaajaa laamu yaajngu e jaagorɗe (Gouvernement élargie) haa yimɓe ɓee fuf keɓa geɗal mum en, e taweede feɗde mooɓondiral gollooɓe e genndi Mali ɓee puɗɗii murtere mum en yoppude golle hannde 17/05/2021, Sii tawii ko noon fii way waɗde eɗen ɗaminii kala ɓe peccaaki jom mum en njahdata e jaagorɗe kese garooje ɗee, mbele moni fuf kadi waawa feccaade, ɗum ne ko maa ɓe cosa fotde jaagorɗe 35 haa 40 jaagorgal, ɗoon noon woni ɗo mbi’ɗen Mali fasii kono uuraani, malla Mali wayii no tuuba Kaahaango nih.. Yoo Geno ittan men ɗee caɗeele.
MAB