TABITAL PULAAKU GAMMBIYA LUURE GONNOƊE LAAMU LEYSDI NDII FEEWNITII HEDDII KO GLLE YO GENO FAABO

Actualité

Hanki 16 korse 2021 batu heeriingu joɗɗinaama to laamorde kammbiya e gardagol hooreejo leysdi ndii Alahaji Aadama Baroo, fii yoo fulɓe nanondir ngona lamol gootol njinngana mbii-mi,wii-mi, mbii-maa-mi e giɗo pullo….. alahaji Siidi Deem Hooreejo tabital pulaaku ngenndi gammbiya e alahaji Maadu Kannde hooreejo (tabital pulaaku winndere internarional)

nanondirii ,paamondirii ngokkondirii juuɗe…. yoo GenoFaaboo Aamiin……….