Eɗen cooynoo geɗe goɗɗe to leydi kodduwaar ko ɗum njiɗɗen reentinde kala koɗo gonɗo e kodduwaar hannde ndee:

Actualité

Kodduwaarnaaɓe ko yimɓe andiraaɓe tooñde e jiŋgude hoɓɓe sanne, yeruuji mum keewɗi waɗii, hay kamɓe tan hakkunde jeyaaɓe rewo e worgo, en nji’i noɓe mbaɗi haa Alasan ari e laamu, en nji’i hakkunde maɓɓe e gananaaɓe, en nji’i en nji’tii, en nanii kadi ɗii ɗoo tumaaji koɓe ngoni e haalde, en tinii kadi noɓe ngoniri e naŋgude yimɓe eɓe coka e ɗii ɗoo tumaaji, ɗum fuf yahaa ngaraaji mum ko mbele waawde haɗde jihadist en heɓde doole e Leydi maɓɓe.

Eɗen anndi no laamuuji {Mali kodduwaar Lagine-konaakiri Burkina} ɗii ɗoo mbay waawde huutoraade Waañooɓe/Lohotooɓe/Raddooɓe tuma nde ɓe keɓi caɗeele! Ɗum Yeruuji mum laaɓɗi nji’yaama Burkina e Mali hannde ndee, ko tuugtaade e ɗee ɗoo jiyanɗe ngar-ɗen wasiyaade hoɓɓe kala tawaaɓe e nder leydi kodduwaar hande ndee, wi’de sii tawii ngaari woɗeeri warii baaba ma, sii a yi’i ngilngu woɗeewu ne foti kulaa: kala lohotooɓe ɓe nji’ɗen ene e wallondirde e laamu Mali e Burkina hande ko e kodduwaarnaaɓe ɓe ñembi ɗum, tuma nde Alasan D Watara heblunoo hen yoga e konuŋkooɓe jeyanaaɓe e rewo/saahal yoo cuusnu ɓiɓɓe leydi ndii e mba’di finaa taawaa maɓɓe e lohaade, ɓe pecci Leydi ndii, ɓe mbaɗi kala bonannde, haa Alasan heɓi laamu, e taweede ko ɗum huunde ɓooynde nde ɓe puɗɗirnoo haɓtoraade wuyɓe e nder gure, haa ɓeen lohotooɓe mbaɗti hokkeede geɗal e dawriyaŋkaagal, e tawtoreede keblule/ formations konuŋkooɓe.
Wasiyooji men 1 : kala gonɗo kodduwaar mbo alaa ɗereeji (Papier d’identifications) yoo yaawno ndaarta faa heɓa. 2: Kala jeydaaɓe leydi poti fewjidde no poti jaɓɓoraade caɗeele ɗee, tawa ko e yamiroore goomuuji laamuyaŋkooji ɓe ngollidta, haa ɓe mbaawa hisnude ɓe mbiyaali mbaɗaali ɓee. 3 Joom en jawɗeele ŋaarooje yoo ustu jawɗeele mum en ɗee, ɓe mbaɗta ɗum e leydi maheteendi/mahaaɗe malla e gese. 4 : Joom en buuɗi wota njirlode e buuɗi mum en, yoo ɓe mooftu ɗi e banke malla ɓe nawta Buuɗi maɓɓe e nder leyɗe maɓɓe ɗeɓe njeyaa e mum en ɗee. Eɗen toŋgira wi’de: wota neɗɗo roŋkan banndum mi haalaniino-ma.
MAB.